РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ( додаток до освітньої програми) на 2020/2021 навчальний рік

        Освітня програма на 2020/2021 навчальний рік Херсонської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №53 Херсонської міської ради розроблена на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407  «Про затвердження типових освітніх програм закладів освіти І ступеня», від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

 

Початкова школа

Освітня програма початкової освіти окреслює єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтована тривалість і можливі взаємозвязки освітніх галузей, предметів,дисціплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2 695 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік, для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів - 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

На виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 21.02.2018 року за № 87 в 2020/2021 навчальному році 1-2 класи навчатимуться за Типовими освітніми програмами, затвердженими наказом МОН України за №268 від 21.03.2018 р. «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», 3 класи за Типовими освітніми програмами, затвердженими наказом МОН України від 08 10 2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»,  4 класи навчатимуться за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України за № 407 від 20.04.2018 р.

Робочий навчальний план початкової школи містить інваріантну та варіативну складову.

Основною новацією в 1-2 класах є інтегрований підхід у навчанні. Так при вивчені предмету «Українська мова» 5 год. на тиждень використовується як окремий предмет, 2 год. на тиждень предмету українська мова включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

 У навчальному плані зазначено: українська мова – 5 год., українська мова в інтегрованому курсі – 2 год, 1 год. варіативної складової додається на підсилення вивчення предмету.

У 3 класах додаткова година на вивчення предметів інваріантної складової   додається  на підсилення вивчення предмету   української мови.

  У  4-х класах з українською мовою навчання,за бажанням батьків, за рахунок варіативної складової  виділено 2 години на вивчення російської мови.

На виконання програмового матеріалу у  4-му класі з російською мовою навчання збільшується кількість годин на вивчення музичного мистецтва на 0,5 год. та образотворчого мистецтва на 0,5 год. за рахунок варіативної складової.

Збереження здоров'я дітей належить до головних завдань школи, тому 1 год. на тиждень з з навчального навантаження з фізичної культури у 1-3 класах  використовується на вивчення предмета хореографія, що забезпечує рухову активність учнів.

Вивчення предмета  сплановано за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Хореографія. 1-4 класи.» Автор А.Тараканова, видавництво Тернопіль, 2009 рік рекомендованою МОН України.

В початковій школі здійснюватиметься поділ класів на групи при вивчені іноземної мови та інформатики, відповідно до нормативів затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 №128 (додаток 2).

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

Тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин.

 

 

Базова середня освіта

Освітня програма базової середньої освіти  окреслює рекомендовані підходи до планування й організації навчальним закладом  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладу складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Для повноцінної загальноосвітньої підготовки учнів, розвитку їхніх нахилів і здібностей у школі функціонує навчальний профіль: математичний. Відповідно до Статуту закладу рання профілізація проводиться з 5 класу , більш глибока профілізація – з 8 класу.

Рання профілізація передбачає вивчення курсу за вибором «Логіка» у 5-6 класах, у 7-9 класах виділяються години  із варіативної складової на підсилення математики ( алгебра).

Викладання навчальних предметів інваріантної складової робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), не мають повної кількості годин, організовано впродовж навчального року (українська мова, географія, хімія, історія України): ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.(тиждень А, тиждень Б)

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

У 8х та 9х класах продовжується вивчається друга іноземна мова (німецька мова).

Індивідуальні години у 5-9 класах закладу спрямовані на організацію роботи з обдарованими учнями з метою підготовки їх до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини робочого навчального плану.

З метою організації допрофільної підготовки  передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, виділення годин на підсилення предметів інваріативної складової робочого навального плану.

Назва

Клас

Кількість

годин

Програма, автори, видання,

рік видання

Курси за вибором

1

Логіка

5-А

5-Б

5-В

6-А

6-Б

6-В

 

 

1

1

1

1

1

1

 

Математика. Факультативи та курси за вибором. Частина 1. Допрофільна підготовка. Вид.Ранок, 2011 рік.

Логіка. Програма факультативного курсу для учнів 5-9 класів. Авт.Буковська О.В., Васильєва Д.В.

Факультативи

1

 

Міфологія

 

 

6-А

6-Б

6-В

 

 

1

1

1

 

І. Нікітіна. Міфологія. 1. Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІ.-К:.-2010

2

Міфологія

народів світу

 

8-А

8-Б

8-В

7-А

7-Б

7-В

 

      0,5

0,5

0,5

1

1

1

І. Нікітіна. Міфологія. 1. Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІ.-К:.-2010

Індивідуальні заняття та консультації

1

Інформатика

6-А

6-В

5-А

5-Б

5-В

1

1

1

1

1

 

2

Математика

«Готуємося до ДПА»

9-А

9-Б

 

0,5

0,5

 

 

3

Англійська мова

6-Б

 

1

 

 

4

Фізика

7-А

7-Б

7-В

0,5

0,5

0,5

 

Підсилення предметів

1

Алгебра

 

8-А

8-Б

8-В

7-А

7-Б

7-В

 

1

1

1

1

1

1

 

2

Українська мова

5-А

5-Б

5-В

6-А

6-Б

6-В

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

7-А

7-Б

7-В

0,5

0,5

0,5

 

 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

    За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів з фізичної культури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Поділ класів на групи буде здійснюватися при вивченні англійської мови, німецької мови, інформатики, трудового навчання, української мови у 9 – х класах з мовою навчання меншин – російською.

Для забезпечення конституційного прав громадян України, що до навчання рідною мовою викладання предметів у 5-7 класах буде вестися українською мовою. а у 8-9 класах – мовою національних меншин ( російською), крім історії України та географії України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчання в закладі здійснюється за 5-денним навчальним тижнем.

Тривалість уроків – 45 хвилин.

 

 

 

Загальна середня освіта ІІІ ступеня

(профільна)

Освітня програма профільної середньої освіти  окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Типова освітня програма визначає загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення.

 

          Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для  11-го класу складає 1330 годин/навчальний рік.

Навчальний план для 11-го класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку обрані два предмети «Інформатика» та «Мистецтво».

З метою забезпечення якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням учнів вводяться факультативи з історії та української мови.

Назва

Клас

Кількість

годин

Програма, автори, видання,

рік видання

Факультативи

1

Історія. Визначні постаті України

( в рамках підготовки до ЗНО)

11-А

 

1

Програми для факультативних курсів з історії, рекомендовані МОН України., 2010р.  Авт.І.Гирич

2

Українське відродження у ХХ столітті( в рамках підготовки до ЗНО)

 

11-А

 

1

 

Програми, рекомендовані МОН України., 2010р.  Авт.М.В.Галенко, О.І.Куцаков

Індивідуальні та групові заняття

1

Підготовка до ЗНО

(українська мова)

11-А

 

1

 

 

 

Реалізація Концепції профільного навчання здійснюється за рахунок введення додаткових годин на вивчення профільних дисциплін: години інваріантної складової, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5) викладатимуться за розкладом тиждень А, тиждень Б.

З метою організації якісного виконання навчальної програми та формування в учнів практичних навичок з предмету «Захист України» години з інваріантної складової відведені на вивчення цього предмету передаються до Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

Поділ класів на групи під час  вивчення окремих предметів буде здійснюватися відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2).

В школі ІІІ ступеня класи будуть поділятися на групи під час вивчення інформатики,  англійської мови, а також під час проведення занять з фізичної культури.

Для забезпечення конституційних прав громадян України, щодо навчання рідною мовою викладання предметів у 11-му  класів буде вестися на українській мові.

 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчання у 11-му класі організовано за 5-денним навчальним тижнем.

Тривалість уроків – 45 хвилин.

 

Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом День знань і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою : І семестр – з 01 вересня до 24 грудня 2020 року, ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року                           .

Протягом навчального року передбачаються канікули (орієнтовно):

 осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;

         зимові - з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;

         весняні – з 29 березня по 04 квітня 2021 року.

 

Протягом навчального року проводяться екскурсії, передбачені навчальними програмами із окремих предметів, які покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів.

Навчальний рік випускників початкової, основної та старшої школи буде завершено проведенням державної підсумкової атестації.

Вручення документів про освіту для випускників 9-х та 11-х класів буде проведено відповідно до термінів, установлених Міністерством освіти і науки України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим роботи

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53

Херсонської міської ради

у 2020/2021 навчальному році

 

Початок занять – о 8 годині 30 хвилин

 

№ уроку

Час проведення

Перерва

Початкова школа

Перший клас

1 урок

8.30-9.05

 

 

 

20 хв.

2 урок

9.25-10.00

 

 

 

30 хв.

3 урок

10.30-11.05

 

 

 

30 хв.

4 урок

11.35-12.10

 

 

 

20 хв.

5 урок

12.30-13.05

 

2-4 класи

1 урок

8.30-9.10

 

 

 

15 хв.

2 урок

9.25-10.05

 

 

 

25 хв.

3 урок

10.30-11.10

 

 

 

25 хв.

4 урок

11.35-12.15

 

 

 

15 хв.

5 урок

12.30-13.10

 

 

 

15 хв.

6 урок

13.25-14.05

 

Основна та старша школа

1 урок

8.30-9.15

 

 

 

10 хв.

2 урок

9.25-10.10

 

 

 

20 хв.

3 урок

10.30-11.15

 

 

 

20 хв.

4 урок

11.35-12.20

 

 

 

10 хв.

5 урок

12.30-13.15

 

 

 

10 хв.

6 урок

13.25-14.10

 

 

 

10 хв.

7 урок

14.20-15.05

 

 

 

  Для учнів 1-4 класів створені групи подовженого дня. робота яких організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (наказ МОН № 677 від 25.06.2018 року).

 

 

Додаток

до освітньої програми

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи з українською мовою навчання

 

відповідно до додатку 1

Типового навчального плану,

затвердженого наказом  МОН України

від 21.03.2018 № 268

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень в класах

1-А

1-Б

1-В

Мовно-літературна

Українська  мова

5+2+1

5+2+1

5+2+1

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

Математична

Математика

3+1

3+1

3+1

Природнича

Я досліджую світ

3

3

3

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

 

 

 

Громадянська та історична галузь

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

Хореографія

1

1

1

Усього

19+1+3

19+1+3

19+1+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету

 ( без урахування поділу класів на групи)

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи з українською мовою навчання

 

відповідно до додатку 1

Типового навчального плану,

затвердженого наказом  МОН України

від 21.03.2018 № 268

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень в класах

2-А

2-Б

2-В

Мовно-літературна

Українська  мова

5+2+1

5+2+1

5+2+1

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

Математична

Математика

3+1

3+1

3+1

Природнича,соціальна, здоров’язбережувальна,

громадянська та історична галузь

Я досліджую світ

3

3

3

 

 

 

 

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

Інформативна

Інформатика

1

1

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

Хореографія

1

1

1

Усього

19+1+3

19+1+3

19+1+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи)

25

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи з українською мовою навчання

 

відповідно до додатку 1

Типового навчального плану,

затвердженого наказом  МОН України

від 21.03.2018 № 268

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень в класах

3-А

3-Б

3-В

Мовно-літературна

Українська  мова

7+1

7+1

7+1

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

Математична

Математика

5

5

5

Природнича,соціальна, здоров’язбережувальна,

громадянська та історична галузь

Я досліджую світ

3

3

3

 

 

 

 

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

Інформативна

Інформатика

1

1

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

Хореографія

1

1

1

Усього

22+1+3

22+1+3

22+1+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи)

26

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи з навчанням мовою корінного народу,

національної меншини

 

відповідно до додатку 3

Типового навчального плану,

затвердженого наказом  МОН України

від 20.04.2018 № 407

 

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень в класах

4-А

Мови і літератури

(мовний і літературний компонент)

Мова навчання

5

Українська мова

4

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5+0,5

Образотворче мистецтво

0,5+0,5

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Усього

22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи з навчанням мовою корінного народу,

національної меншини

 

відповідно до додатку 3

Типового навчального плану,

затвердженого наказом  МОН України

від 20.04.2018 № 407

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень в класах

4-Б

4-В

Мови і літератури

(мовний і літературний компонент)

Мова навчання

7

7

Російська мова

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

21+2+3

21+2+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи)

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-х класів

з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини російської

  

відповідно до таблиці 12 типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

5-А

5-Б

5-В

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5+ 0,5

3,5+ 0,5

3,5+ 0,5

 

Українська література

2

2

2

 

 Іноземна мова.(англійська)

3

3

3

 

Мова корінного народу, національної меншини (російська)

2

2

2

 

Зарубіжна література

2

2

2

 

Суспільствознавство

Історія  України. ( Вступ

доісторії)

1

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

 

Математика

Математика

4

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

 

Технології

Трудове навчання

2

2

2

 

Інформатика

1

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

 

Фізична культура*

3

3

3

 

Разом

25,5+3

25,5+3

25,5+3

27,5+3

0,5

0,5

28

28+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

2,5

2,5

2,5

Курси за вибором

Логіка

 

1

 

1

 

1

Індивідуальні заняття та консультації

Інформатика

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

28+3

28+3

 

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6-х класів

з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини російської

  

відповідно до таблиці 12 типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

 

6-А

6-Б

6-В

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

 

Українська література

2

2

2

 

 Іноземна мова. Англійська мова

2

2

2

 

Мова корінного народу, національної меншини ( російська)

2

2

2

 

Зарубіжна література

2

2

2

 

Суспільствознавство

Інтегрований курс «Історія України. Всесвітня історія»

2

2

2

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

 

Математика

Математика

4

4

4

 

Природознавство

Біологія

2

2

2

 

Географія

2

2

2

 

Технології

Трудове навчання

2

2

2

 

Інформатика

1

1

1

 

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

 

Разом:

27,5+3

27,5+3

27,5+3

1,5

 

1

 

+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

3,5

3,5

3,5

Курс за вибором:

Логіка

Факультатив:

Міфологія

Індивідуальні заняття та консультації:

Інформатика

Англійська мова

 

1

 

1

 

1

-

 

1

 

1

 

-

1

 

1

 

1

 

1

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

31

31

31

Всього (без урахування поділу класів на групи)

31+3

31+3

31+3

 

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 7-х класів

з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини російської

  

відповідно до таблиці 12 типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

 

 

 

 

7-А

7-Б

7-В

 

 

 

Мови і літератури

Українська мова

2,5+0,5

2,5+0,5

2,5+0,5

 

 

 

Українська література

2

2

2

 

 

 

Іноземна мова. Англійська мова

2

2

2

 

 

 

Мова корінного народу, національної меншини ( російська)

2

2

2

 

 

 

Зарубіжна література

2

2

2

 

 

 

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

 

 

 

Всесвітня історія

1

1

1

 

 

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

 

 

 

Математика

Алгебра

2+1

2+1

2+1

 

 

 

Геометрія

2

2

2

 

 

 

Природознавство

Біологія

2

2

2

 

 

 

Географія

2

2

2

 

 

 

Фізика

2

2

2

 

 

 

Хімія

1,5

1,5

1,5

 

 

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

 

 

 

Інформатика

1

1

1

 

 

 

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

 

 

 

Фізична культура

3

3

3

 

 

 

Разом:

29+3

29+3

29+3

 

 

31+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

3

3

3

 

 

 

Факультатив:

Міфологія народів світу

Індивідуальні заняття та консультації:

Фізика

 

1

 

0,5

 

1

 

0,5

 

1

 

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

32

32

32

 

 

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

32+3

32+3

32+3

 

 

 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 8-х  класів

з навчанням мовою корінного народу, національної меншини російською і вивченням двох іноземних мов

                           

відповідно до таблиці 11 типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04.2018 р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

8-А

8-Б

8-В

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Перша іноземна мова. Англійська мова

2

2

2

Друга іноземна мова. Німецька мова

2

2

2

Мова корінного народу, національної меншини, російська

2

2

2

Інтегрований курс «Література» (корінного народу, національної меншини та зарубіжна)

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

Математика

Алгебра

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Фізика

2

2

2

Хімія

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

2

2

2

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом:

31,5+3

31,5+3

31,5+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5

1,5

1,5

Факультатив:

Міфологія народів світу

 

0,5

 

0,5

 

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 9-х  класів

з навчанням мовою корінного народу, національної меншини російською і вивченням двох іноземних мов

 

відповідно до таблиці 11 типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04.2018 р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Перша іноземна мова. Англійська мова

2

2

Друга іноземна мова. Німецька мова

2

2

Мова корінного народу, національної меншини (російська)

2

2

Інтегрований курс «Література» (корінного народу, національної меншини та зарубіжна)

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

Математика

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

Разом:

32,5+3

32,5+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

0,5

0,5

Індивідуальні заняття та консультації:

«Готуємося до ДПА»

математика

 

 

0,5

 

 

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

 

Примітки:

  1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 11-го класу

з навчанням українською мовою

(математичний профіль)

 

відповідно до таблиці 2 і 3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 408

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у  класі

11-А

Базові предмети

26

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова  (англійська)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Алгебра і початки аналізу

2+4

Геометрія

1+2

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика

Мистецтво

3

1

2

Додаткові години на профільні предмети, окремі

базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття:

9

Факультативи:

Визначні постаті України

Українське відродження у ХХ столітті

Підготовка до ЗНО. Українська мова.

 

1

1

1                                  

Гранично допустиме навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.